foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Warunki Przyjęcia

WARUNKI  PRZYJĘCIA  DO  INTERNATU

Zespołu Szkół Budowlanych

ul. Królewiecka 13, 14-500 Braniewo

na rok szkolny 2022/2023

 

 

§1.

Internat  jest  placówką  opiekuńczo-wychowawczą  działającą  przy  Zespole  Szkół Budowlanych w  Braniewie, 

przeznaczoną  dla uczniów szkół, których  organem prowadzącym  jest  Powiat  Braniewski,  a  w  miarę

posiadania wolnych miejsc również dla uczniów innych szkół.

 

§2.

1. Młodzież   przyjmowana  jest  do  internatu  na  podstawie    Podania ”  składanego osobiście.     

    Druk podania można pobrać ze strony internetowej www.zsb.iq.pl lub osobiście w internacie.

2. Termin składania podań

a. Mieszkańcy internatu  na kolejny rok szkolny - do dnia 14 czerwca 2022r.

b. Młodzież ubiegająca się o miejsce po raz pierwszy - od 6 maja do 10 lipca  2022r.

 

§3.

Do internatu przyjmuje się uczniów w miarę posiadania wolnych miejsc.

1. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się uczeń:

a. pobierający  naukę  w  Zespole  Szkół  Budowlanych  w  Braniewie  lub  w  innej  szkole  w  przypadku posiadania przez Internat wolnych miejsc,

b. mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy,

c. posiadający  umiejętność  współżycia  w  grupie  społecznej  zgodnie  z  obowiązującym  Regulaminem i ogólnie przyjętymi normami postępowania.

2. W przypadkach szczególnych do Internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Braniewie.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu przysługuje:

a. wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych,

b. dzieciom samotnych matek lub ojców,

c. dzieciom  z  rodzin  wielodzietnych,  rodzin  znajdujących  się  w  szczególnie  trudnych  warunkach materialnych oraz bytowych,

d. uczniom, którzy mieszkali w Internacie w poprzednim roku i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom.

4.Uczeń, który rażąco naruszył Regulamin Internatu w poprzednich latach, może nie otrzymać miejsca w Internacie na kolejny rok szkolny.

Od  decyzji  Komisji  Rekrutacyjnej  o  nieprzyznaniu  miejsca w Internacie  przysługuje  prawo  wniesienia  pisemnego odwołania do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

§4.

1. Zakończenie rekrutacji i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 11 lipca 2022r.    

2.  O nieprzyjęciu do Internatu zawiadamia się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty.

3. W   przypadku   wolnych   miejsc    nabór   prowadzi się  na  bieżąco  według  kolejności wpływu podań.

 

Copyright 2023  Internat ZSB